• +

●MANGA● VIRGIN SHADOW NI ICHIBANNORI! (VIRGIN SHADOW に一番乗り!)VIRGIN SHADOW NI ICHIBANNORI! (VIRGIN SHADOW に一番乗り!)

Shōnen shōjo SF manga kyōsaku dai zenshū hachi
(少年少女SFマンガ競作大全集8)
11・1 | 1980-X-5 | 4 pages | B&W

Collected in the book: