• +

●MANGA● VIRGIN SHADOW NI ICHIBANNORI! (VIRGIN SHADOW に一番乗り!)VIRGIN SHADOW NI ICHIBANNORI! (VIRGIN SHADOW に一番乗り!)

Shōnen shōjo SF manga kyōsaku dai zenshū hachi (少年少女SFマンガ競作大全集8)
1980-XI-1 | 4 pages | B&W

Collected in the book: